Vanliga frågor & svar

Hur förvaras PLEGRIDY?

Förvara PLEGRIDY i originalförpackningen.  Ljuskänsligt.  Öppna bara förpackningen när du behöver en ny injektionspenna.
Förvaras i kylskåp mellan 2˚ C och 8˚ C.
Får ej frysas. Kasta bort PLEGRIDY som har råkat bli fryst.
PLEGRIDY kan förvaras utanför kylskåp i rumstemperatur (upp till 25 °C) i upp till 30 dagar men det måste skyddas mot ljus.

Kan jag fortsätta resa?

Med PLEGRIDY kan du även i fortsättningen leva ett aktivt liv och till exempel fortsätta resa. Du kan ta med PLEGRIDY och förvara den i rumstemperatur (upp till 25 °C) i upp till 30 dagar, dock måste det skyddas mot ljus. 

Vad gör jag om jag glömmer en dos?

Du måste injicera PLEGRIDY en gång varannan vecka. Det här regelbundna schemat bidrar till att behandlingen tillförs så jämnt fördelat som möjligt.
Om du skulle missa din vanliga dag, ska du injicera så snart du kan och sedan fortsätta som vanligt. Du ska emellertid inte injicera mer än en gång under en 7 dagarsperiod. Använd inte två injektioner för att kompensera för en missad injektion.

- Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Kan man ta PLEGRIDY om man är gravid?

Du ska inte börja använda PLEGRIDY om du redan är gravid. Om det är möjligt att du kan bli gravid måste du använda preventivmedel medan du använder PLEGRIDY. Om du planerar att skaffa barn eller om du blir gravid medan du använder PLEGRIDY ska du tala om det för din läkare. Du och din läkare kan diskutera om du ska fortsätta med behandlingen.

Kan jag amma?

Om du vill amma medan du använder PLEGRIDY ska du först tala med din läkare.

Kan jag ta andra läkemedel?

PLEGRIDY ska användas med försiktighet tillsammans med läkemedel som bryts ned i kroppen av en grupp proteiner som kallas ”cytokrom P450” (t.ex. vissa läkemedel som används mot epilepsi eller depression).

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, särskilt sådana som används för att behandla epilepsi eller depression. Detta gäller även receptfria läkemedel. Ibland måste du påminna annan vårdpersonal om att du behandlas med PLEGRIDY. Till exempel om du ordineras andra läkemedel eller om du ska ta ett blodprov. PLEGRIDY kan påverka andra läkemedel eller testresultatet.

Hur vet man om behandlingen fungerar?

PLEGRIDY botar inte sjukdomen utan kan bromsa dess förlopp. Läkemedlet kan inte få sjukdomen att gå tillbaka eller reparera tidigare skador. Det innebär att du kanske inte kommer att känna dig bättre. Kanske märker du inte några förändringar över huvud taget. PLEGRIDY har genomgått omfattande kliniska studier och visat effekt där man jämfört med patienter som fått placebo (läkemedel utan verkan) eller annan behandling.

Kan jag köra bil samtidigt som jag behandlas med PLEGRIDY?

PLEGRIDY kan göra att du mår illa. Undvik att köra bil eller använda maskiner om du känner av detta eller något annat som skulle kunna påverka din körförmåga.

För ytterligare information om PLEGRIDY läs bipacksedeln som medföljer ditt läkemedel.

PE-SWE-0090